ระบบกรอกประวัติสำหรับนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565
ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10:00
ถึงวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 18:00
เลขบัตรประชาชน
- - - -
  หากไม่สามารถ Log in ได้ กรุณาติดต่อที่
e-mail : webadmin@sit.kmutt.ac.th