ระบบกรอกประวัติสำหรับนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2565
ตั้งแต่วันที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00
ถึงวันที่ 03 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00
เลขบัตรประชาชน/Passport No.
- - - -
  หากไม่สามารถ Log in ได้ กรุณาติดต่อที่
e-mail : webadmin@sit.kmutt.ac.th