ระบบกรอกประวัติสำหรับนักศึกษาใหม่
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:00
ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59
เลขบัตรประชาชน
- - - -
  หากไม่สามารถ Log in ได้ กรุณาติดต่อที่
e-mail : webadmin@sit.kmutt.ac.th